โรงพยาบาลรัตนวาปี วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่มีมารตฐาน ประชาชนสุขภาพดีมีส่วนร่วม ผู้รับบริการพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข”